Projekt ht16

Projekt (1-2 personer)

I denna uppgift ska ni genomföra ett projekt. Projektet går ut på att ni planerar, genomför och utvärderar en aktivitet med digital verktyg tillsammans med barn.  Det är viktigt att ni tar del av kursens innehåll innan ni bestämmer er för vad ni vill göra. Det ska synas i projektsredovisning att tankar från kursen ska inkluderas i ditt arbete.

 1. Skriv en rapport som där du/ni beskriver era erfarenheter av projektet.

Titel
Beskrivning

 • Beskriv projektet
 • Var har ni hämtat inspiration ifrån, referenser

Projektmål

 • Sammanfatta projektet i en mening
 • Vilka lärande mål hade ni med aktiviteten?
 • Vilka övriga mål hade ni?

Hypotes (beskrivs innan ni gör projektet)

 • Beskriv hur aktiviteten ska upplevas för barnen
 • Beskriv vad barnen är tänkt att lära sig

Tidsåtgång/Tidsplanering

 • Hur lång tid tog det att genomföra aktiviteten med barnen?
 • Hur lång tid tog det att förbereda projektet?

Metod

 • Vad ska man tänka på?
 • Har ni någon checklista, detta får man inte glömma?

Resurser

 • Vilka resurser behövs för att genomföra projektet?
  • Kunskap
  • Färdigheter
  • Utrustning
  • Material

Resultat

 • Hur har du dokumenterat projektet? Intervju, diskussioner med barnet,
 • Hur har du dokumentera tecken på lärande?
 • Hur låter du barnen dokumentera sitt eget och kompisarnas lärande?
 • Vad hände när ni gjorde aktiviteten?

Diskussion

 • Vad var bra?
 • Vad hade du kunnat gjort annorlunda?
 • Vad lärde du er?
 • Vilka känslor, tankar har du/ni i efterhand?
 • Vilka kopplingar gör du mot kurslitteraturen och andra källor? Väv in begrepp som multimodalitet, design för lärande, mening i representationer och barnsperspektiv.

För godkänd

 • Inlämnad beskrivningen av projektet som är baserad på mallen
 • att ni gjort en film som redovisats,
  • filmen ska vara mellan 2-5 min lång där ni redovisar själva aktiviteten
  • visa hur ni dokumenterar tecken på lärande
  • Spela in speakerröst som kommenterar filmen
 •  Lämnat in en kopia av dokumentet i MyMoodle i Word eller pdf format.
 • att uppgiftens frågeställning besvaras med hjälp av relevant innehåll, samt har hänvisningar och referenser till passande litteratur
 • att studenten har redogjort för det grundläggande kursinnehållet mot bakgrund av de kriterier som i anges i uppgiften gällande form och omfattning samt förmår använda relevanta begrepp i relation till uppgiftens innehåll.
 • att formalia och språkbehandling i huvudsak är korrekt, samt att arbetet innehåller en tydlig ”röd tråd”

För att rapporten ska bedömas med betyg VG (Väl godkänd) krävs förutom kriterierna för betyget G:

 • Uppfyllt kraven på G-nivå
 • använder sig av avancerad teknik, Använder flera olika tekniker
 • Gjobbar efter principen att barnet är producent
 • Använder tekniken, materialet, tankarna på ett kreativt sätt. Är nytänkande. 
 • Baserar sitt projekt på vetenskap
 • Använder sig av barnen vid dokumentationen
 • Låter barnen utforska,  vilket ger dem frihetsgrader

Möjlighet till komplettering på utvalda delar av arbetet kan komma att ges. En komplettering kan dock endast ge betyget godkänt.